AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Uw privacy

 

 

Voor een goede behandeling/ begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/ PGB coach een summier dossier aanleg. Ik probeer dit zoveel mogelijk buiten de digitale omgeving te houden. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

In het dossier zijn gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik met uw  expliciete toestemming heb verkregen.

Uw privacy zullen wij beschermen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut/ PGB coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik heb een klachtenregeling .

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.  U kunt u mij, schriftelijk,  verzoeken uw dossier op te heffen, en compleet te vernietigen. Daarna heb geen persoonsgegevens meer van u digitaal of op papier.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw zorgverzekeringsnummer en zorgverzekeraar
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling/ coaching
 • Indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling beeldende therapie’ , PGB begeleiding, coaching, intake of evaluatiegesprek, etc.
 • De kosten van het consult