Algemene Voorwaarden voor vrijgevestigde vaktherapeuten


Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut beeldend is lid van en aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) Informatie over deze beroepsverenigingen kunt u vinden op https://www.catcollectief.nl en op fvb.vaktherapie.nl.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB en CAT
 • De vaktherapeut is aangesloten bij de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
 • De vaktherapeut heeft een AVG code
 • De vaktherapeut is geregistreerd bij de SRVB (stichting register vaktherapie) als senior therapeut
 • De vaktherapeut is HBO en Postgraduate Master Degree opgeleid

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. Er word gewerkt naar de privacy richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

.

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 80 euro
 • Voor begeleiding PGB geld het WMO uurtarief
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor aangesloten bij de FVB en CAT
 • Aan het begin van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Bij een freelance overeenkomst met een GGZ-instelling valt de eindverantwoordelijkheid onder de hoofdbehandelaar.


Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.